Andmete töötlemise ja küpsiste kasutamise põhimõtted

Isikuandmete kaitse ja küpsiste kasutamise põhimõtted

Isikuandmete kaitse My City Hotel’is

Meie külaliste ja töötajate heaolu on meile väga oluline. Kogume oma külaliste kohta vaid neid andmeid, mis on vajalikud seadusest tulenevatest kohustustest ja parima klienditeeninduse seisukohalt. Hindame kõrgelt inimeste privaatsust ja kinnitame, et tagame rangelt andmete konfidentsiaalsuse.

 

Me rakendame vajalikke tehnilisi, füüsilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid kadumise, levimise, hävimise ja omavolilise juurdepääsu eest.

 

Kui teil tekib privaatsusteates toodud info osas küsimusi, siis võtke meiega ühendust: Killu Maidla, hotellijuht, killu@mycityhotel.ee

Mis andmeid me teie kohta kogume ja kellelt me neid saame?

Me kogume teie kohta järgmisi andmeid:

 • külastajakaardi andmed: need on turismiseaduses nõutud andmed majutusettevõtte külastaja kohta – külastaja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, kodakondsus, elukoha aadress. Külalistelt, kes ei ole EL liikmesriikide kodanikud, küsime ka passi andmeid.
 • majutusteenuse osutamise aeg ja toa number
 • kontaktandmed: telefoninumber, e-posti aadress
 • krediitkaardi andmed: kaardi number, omaniku nimi, kehtivusaeg
 • turvakaamera salvestised – juhul kui külastate meie majutusasutust avalike ruume, kus asuvad turvalisuse kaalutlustel video või muud elektroonilised või digitaalsed jälgimissüsteemid või seadmed
 • andmed isiklike eelistuste kohta (nt laia voodiga tuba, tuba hoovi poole, tuba kõrgemal/madalamal korrusel)

 

Üldjuhul saame andmed otse teilt, kui teete broneeringu või päringu meie veebilehe kaudu või hotelliga kontakteerudes. Samuti saame külastajate kohta andmeid oma koostööpartneri käest, kelle kaudu olete Teie oma tellimuse vormistanud.

Miks meil teie andmeid vaja on?

Kasutame teie andmeid teie poolt tellitud majutus- ja/või muude teenuste osutamiseks (lepingu täitmine), samuti meie tegevust reguleerivate seadustega meile pandud kohustute täitmiseks.

Me ei kasuta Teie andmeid turunduslikel eesmärkidel, kui me ei ole selle kohta eraldi nõusolekut küsinud ja saanud.

 

 • külastajakaardiandmed – neid andmeid on meil kohustus küsida turismiseadusest tulenevalt. Eesmärgiks on ära hoida ohtu, mis võib peituda näiteks illegaalses immigratsioonis.

 

 • kontaktandmed – neid andmeid vajame teiega ühenduse võtmiseks seoses lepingu (tellimuse) täitmsiega. Reeglina saadame teile e-kirja enne saabumist, kus on märgitud teie tellitud majutuse kuupäevad ja lühiinfo hotelli kohta ning e-kirja pärast lahkumist, et küsida tagasisidet meie teenustele.

 

 • krediitkaardi andmed – neid andmeid vajame juhul, kui tulenevalt meie majutusteenuse lepingust on meil õigus teie krediitkaardilt kinni pidada teatud summa teie poolt tellitud teenuste eest tasumiseks või tehtud kulutuste hüvitamiseks.

 

 • andmed isiklike eelistuste kohta – kui me neid andmeid küsime või kui te omal valikul meile selliseid andmeid avaldate, siis kasutame neid selleks, et osutada teile paremat, teie soovidest ja huvidest lähtuvat teenust.

 

 • Kogume andmeid Teie poolt tellitud, tarbitud ja tasutud teenustest My City Hotel’is

Millisel õiguslikul alusel me teie andmeid töötleme?

Teie andmete töötlemisel tugineme erinevatele õiguslikele alustele:

 

 • vajadus luua teiega lepinguline suhe või täita teiega sõlmitud lepingut (tellimus)

 

 • vajadus täita meile seadusega pandud kohustusi (nt külastajakaardi täitmine ja säilitamine 2 aasta jooksul, raamatupidamuslike dokumentide säilitamine 7 a. jooksul)

 

 • vajadus teostada meie õigustatud huvisid, sh ettevõtte juhtimine ja üldise äritegevuse elluviimine; seaduserikkumiste ja pettuste avastamine

 

 • vajadus kaitsta teie või mistahes teise inimese elulisi huvisid (nt avaldades teie andmed õnnetusjuhtumi korral kiirabitöötajale)

 

 • muul seadusega lubatud alusel.

 

My City Hotel’i töötajad, kes puutuvad kokku külaliste andmetega, on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ja nende saladuses hoidmise kohustusest ning on vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest.

Kellega me teie andmeid jagame?

Me ei jaga teie poolt meile usaldatud andmeid kolmandate isikutega, väljaarvatud piiratud juhtudel, mida on kirjeldatud allpool ja juhul, kui see on selles privaatsusteates kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks vajalik:

 

 • Teenusepakkujad: nagu mitmed teised firmad võime tellida andmete töötlemise teenuseid usaldusväärsetelt kolmandatelt teenusepakkujatelt, näiteks IT ja konsultatsiooniteenuseid;
 • Avaliku võimu organid ja valitsusasutused: me võime jagada andmeid asutustega, kui me oleme seadusega kohustatud andmeid jagama või andmete jagamine on vajalik meie õiguste kaitseks;
 • Professionaalsed nõustajad ja muud: me võime jagada teie andmeid professionaalsete nõustajatega nagu audiitorid ja raamatupidajad.

 

Juhul kui jagame teie andmeid ülaltoodud isikutega, siis tagame teie andmete kaitse meie ja sellise isiku vahel sõlmitavas andmetöötluslepingus.

 

Me ei säilita ega saada teie isikuandmeid väljaspoole Euroopa majanduspiirkonda ega riikidesse, mille kohta ei ole direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lõike 6 või selle järglasdokumendiks oleva määruse (EL) 2016/679 artikli 45 lõike 1 alusel kaitse piisavuse otsust tehtud.

Kui kaua me teie andmeid säilitame?

Külastajakaardi andmeid säilitame nõuete kohaselt 2 aastat alates kaardi täitmisest (Turismiseadus).

 

Raamatupidamuslikke dokumente säilitame seadusest tulenevalt 7 aastat dokumentide väljastamisest (Raamatupidamise seadus)

 

Krediitkaardiandmeid säilitame kuni 30 päeva pärast hotellist väljaregistreerimist (Rahvusvaheliste Kaardiorganisatsioonide kehtestatud nõue).

 

Kui olete meile andud nõusoleku otseturustusmaterjalide edastamiseks, siis säilitame teie kontaktandmeid seni kuni olete nõusoleku tagasi võtnud.

Millised on teie õigused seoses oma andmetega?

Teil on andmesubjektina järgmised õigused:

 

 1. Õigus andmetega tutvuda – teil on õigus teada, milliseid andmeid teie kohta säilitatakse ja kuidas neid töödeldakse.
 2. Õigus andmete parandamisele – teil on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged.
 3. Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – teil on teatud juhtudel õigus nõuda, et me teie isikuandmed kustutaksime.
 4. Andmete ülekandmise õigus – teil õigus nõuda enda poolt meile edastatud andmete ülekandmist endale loetaval kujul. Võite nõuda andmete ülekandmist ka otse teisele vastutavale töötlejale, kuid seda ainult juhul, kui see on tehniliselt teostatav. Ülekandmise õigus kehtib ainult nende andmete puhul, mida me töötleme teie nõusoleku alusel või teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.

Kui teil tekib selles teates toodud info osas küsimusi või soovite esitada taotlust andmesubjekti õiguste teostamiseks, siis võtke meiega ühendust e-posti aadressil killu@mycityhotel.ee.

 

Me teeme oma parima, et adresseerida teie taotlusi ja soove aegsasti ja ilma tasuta, välja arvatud juhtudel, kus sellega kaasneks ebaproportsionaalne kulu. Kui te ei ole rahul meie poolt antud vastusega, siis on teil võimalik pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Küpsiste kasutamise põhimõtted

Küpsiste kasutamine

 • Kasutajate paremaks teenindamiseks kasutavad My City Hotelli veebilehed küpsiseid ehk cookie’sid.
 • My City Hotellile kuuluvad domeenid võivad muuhulgas sisaldada elementi, mis salvestavad küpsiseid kolmandate isikute nimel.

Küpsistest keeldumine

 • Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab Tellija muutma oma veebilehitseja seadeid.
 • Eri tüüpi veebilehitsejad kasutavad küpsiste keelamiseks erinevaid meetodeid. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel http://www.aki.ee/et/kupsised või inglisekeelsel lehel http://www.allaboutcookies.org/.
 • Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam Kasutajale kättesaadavad olla.

Mis küpsis ehk cookie?

 • Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad Kasutaja arvutisse veebilehed, mida kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse Kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui Kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel http://www.aki.ee/et/kupsised või inglisekeelsel lehel http://www.allaboutcookies.org/.
 • Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning muid veebilehel tehtavatest toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.

Veebilehel kasutatavate küpsiste tüübid

 • Püsiküpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumisel ei saaks Kasutaja kasutada kõiki veebilehe funktsioone.
 • Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta Kasutaja poolt tehtud varasemaid valikud (näiteks kasutajanimi, keelevalik jne) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.
 • Jälgimisküpsised koguvad andmeid Kasutaja käitumisest veebilehel. Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. LISAINFO NÕUSTUN